دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

دو زن در من می زی یند

دومن درمن

مثل ساقه‌ی گیاهی ترد
گره‌ام بزنید به چوبی، چیزی
ترسیده‌ام
مدام باد می‌آید
تسودا کی یوکو
***
http://biaftabtarinzan.blogfa.com/
هیچ گاه به کلی فریب این نوشتن خود به خود را نخوردم، اما خود این بازی مرا خوش می آمد...(ژان پل سارتر)

پیوندهای روزانه

گاهی آدم مدام ازخودش حرف می زند. گاهی آدم دائم خشم و ناراحتی و اعتراضش  را در قالب کلماتی نومید و معترض بیرون می ریزد، تا بدین طریق خود را به طرز نومیدانه یی فریب دهد و به خود بقبولاند که هنوز ازپا نیافتاده. گاهی آدم می کوشد از طریق حرف زدن راه نفسی در هوای خفقان آوری که اطرافش  را گرفته باز کند. بی که  در این مسیر،قضاوت دیگری ذره یی برایش اهمیت داشته باشد، این آدم  دیوانه نیست. این آدم بیمار نیست. این آدم دارد اعلام می کند که به وسیله حرف زدن، به وسیله تکرار مکرر خاطرات، به وسیله بهانه گیری ها و بگو مگو ها و رجزخوانی ها یش دارد،کاری می کند تا احساس ترس، تنهایی و ناامنی را در خودش ازبین ببرد.او درمواجهه با بحران های بزرگ زندگی، درمواجهه با طردشدگی و فراموشی و فقر و ناامنی دراین جهان نابرابر، به خندیدن، فریادزدن، حرف زدن، خاطره تعریف کردن ،جُک گفتن و نوشیدن پناه آورده.

ّّّّ***

به شما گفته بودم، دنزل واشنگتن را زیاد دوست دارم؟ و حالا برای دومین بارنشسته ام پای تماشای فیلم حصارهایش و خیلی حیفم آمد از شخصیت تروی مکسون نگویم.دلم می خواست از رز و گابریل که آنها را هم،بسیاردوست داشتم بنویسم. اما بماند برای وقتی دیگر،..


https://i3.tnews.ir/2017/03/09/81750504_91840252daade.jpg

دیشب یک نفس و یک جا فصل هفتم بازی تاج و تخت را تماشا کردم و نخوابیدم و حالا بعد ازاین همه بیداری، خوابم نمی برد....

***

آمده بودم چه بگویم؟ داشتم چه می گفتم؟ بله یادم آمد، داشتم می گفتم که گاهی آدم مدام از خودش حرف می زند. از فیلم هایی که دیده یا دارد می بیند. از کتاب هایی که خوانده یا دارد می خواند. از کارهای کرده و نکرده ، از آرزوها یش ازترس ها و کابوس هایش.. . تا بدین وسیله  اعلام کند که از این طریق  دارد، راه نفسی برای خودش باز می کند. و وبلاگ برای خیلی ازآدمها حکم همین دَم و نیم دمِ، غنیمت ِ، هوا را دارد.

Fences

  • محبوبه الف